Page 15 - TT Circuit Assen. Magazine 2018
P. 15

Een klein, maar heel vernuftig baantje met uitstekende grip: direct naast de ingang naar het ‘grote’ circuit ligt sinds
      2012 de Junior Track. Jeroen Steenhuis, manager Events en Sportscoördinator van het TT Circuit Assen is best trots
      op dit stukje circuit. “De baan doet niet onder voor z’n grote broer als het gaat om het asfalt, met uitdagende boch-
      ten, snelle stukken. Er kan zowel links- als rechtsom gereden worden, is zo kort of lang als de gebruiker wil. En niet
      alleen de toeschouwer, ook de trainer staat er met de neus bovenop. Niet alleen zijn fouten direct zichtbaar, er zijn
      geen ingewikkelde technische communicatiemiddelen nodig om direct te melden wat er anders en beter kan – je
      werkt op roepafstand.”


      gaan racen, zijn ze gewoon al heel goed”, al- nier met racen in aanraking waren gekomen.  gaat nu gebeuren”, aldus Veneman. Hij was een
      dus Veneman. Volgens hem is niet zozeer het  “De sport moet laagdrempeliger worden en  van de gebruikers die heeft meegedacht over
      maken van kilometers van belang, maar vooral  meer bekendheid krijgen. We zien het ook in  het nieuwe gebouw, dat bij de Junior Track is
      het werken aan een effectieve training die er  de landen om ons heen dat het best wel lastig  gebouwd. Het onderkomen is multifunctio-
      uiteindelijk voor zorgt dat een coureur sneller  is”, onderkent Veneman. Hij onderstreept het  neel, want naast goede toiletten en douches
      wordt. En meerijden in de nieuwe competitie is  belang van nieuwe aanwas, ondersteunt door  is ook een cursus- en instructieruimte opge-
      dan een belangrijk onderdeel van die training.  initiatieven als Race-Kids en Rap Holland, waar- nomen. De kleine broer van het grote circuit is
      Talent is mooi meegenomen, maar passie voor  bij kinderen vanaf zes jaar zonder enige erva- daarmee klaar voor een nieuwe fase en nieuwe
      de motorsport is eigenlijk net zo belangrijk. En  ring kennis kunnen maken met de motorsport.  gebruikers.
      dat kan al heel jong beginnen. Voor veel hui- De Junior Track speelt een belangrijke rol bij de
      dige coureurs waren rondjes op een minibike  ontwikkeling van nieuwe racetalenten. Toch
      de eerste kennismaking met motorsport. Dat  was er nog wel wat te verbeteren. “Het baantje
      was vaak nadat ze al op de een of andere ma- ligt er super, de rest moet er ook nog bij. En dat
                                                        15
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20