Page 5 - TT Circuit Assen. Magazine 2019
P. 5

MISSCHIEN WEL

      DE MOOISTE RACE OOIT
      De Dutch TT 2018 is er één om niet snel te vergeten.  Nederlandse Grand Prixteam NTS RW Racing, vanuit  dere comfort voor het publiek en/of de organisatie
      Geweldige weersomstandigheden, een grote pu- Nederlands perspectief geweldig is.  van evenementen verbeteren.
      blieke belangstelling en fenomenale races waar die  Maar ook de andere evenementen mochten zich  De kalender van 2019 is goed gevuld en zeer geva-
      van de MotoGP nu nog nadreunt. De fans, de rijders  verheugen op goede belangstelling en als TT Circuit  rieerd, met een aantal nieuwe evenementen naast
      en ook de organisaties die betrokken zijn bij deze  Assen kunnen we dan ook zeer tevreden zijn over  de vertrouwde evenementen als TT, WK Superbike,
      mondiale motorraces, hebben de TT uitgeroepen  2018. De twee jaar geleden aangekondigde inves- British Superbikes, het Truckstar Festival en Gamma
      tot mooiste race van het jaar. Wat de heren coureurs  teringen in de publiekgebieden zijn een ware lust  Racing Day. Zelf rijden op het TT Circuit Assen kan
      op 1 juli 2018 hebben laten zien was van een bui- voor het oog geworden. Zonder overdrijven kunnen  natuurlijk ook tijdens de Experience Day of tijdens
      tencategorie. 165 duizend toeschouwers bevolkten  we stellen dat de nieuwe Haarbochttribune en de  de circuit rijvaardigheidstrainingen die door ver-
      de tribunes en die konden een ware hoogmis in de  nieuwe Winterdijktribune een enorme boost geven.  schillende organisatoren worden aangeboden. De
      Kathedraal van de motorsport vieren.  Iets waarin we bevestigd worden door de reacties  DTM autoraces is een nieuw evenement en dat geldt
      De verwachtingen voor 2019 zijn hooggespannen,  van de bezoekers.  ook voor de Motocross of Nations, het Alpe Adria In-
      want niet alleen in Assen was de wedstrijd span- Naast de realisatie van deze tribunes zijn er meer  ternational Motorcycle Championship en het Drone
      nend en zeer aantrekkelijk maar dat gold eigenlijk  vermeldenswaardige bouwactiviteiten zoals bij- festival. De volledige evenementenkalender vindt u
      voor de hele cyclus. De kijkcijfers en de bezoekers- voorbeeld het nieuwe rolstoelplatform aansluitend  op de pagina’s 28 & 29.
      aantallen zijn wereldwijd gestegen en alom is er veel  op de Stekkenwal tribune, de nieuwe asfaltverhar- Wij wensen u veel leesplezier en graag tot ziens op
      waardering voor de MotoGP. Er zijn de nodige wisse- ding van de Haarbochtingang tot de Winterdijk en  TT Circuit Assen
      lingen van rijders en teams geweest, waarbij die van  een nieuwe digitaal camerasysteem. Ook in 2019
      de Nederlandse coureur Bo Bendsneyder naar het  staan er volop werkzaamheden gepland die het ver- Arjen Bos (r) en Peter Oosterbaan (l)


                                                        5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10